Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe, dla użytkowników detalicznych, określające warunki zakupów w sklepie internetowym IMA-DEKOR.

Podmiot gospodarczy
IMA Dekor s.r.o., Josefův Důl 25, 293 07 Josefův Důl 
IČO: 27929485
DIČ: CZ27929485

I. Przepisy wprowadzające

1.1 Ogólne warunki handlowe (później jako „OWH“) są ważne w sklepach internetowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo IMA-DEKOR s.r.o. z siedzibą: Josefův Důl 25, 293 07 Josefův Důl, numer identyfikacyjny IČO: 27929485, DIČ: CZ27929485 s.r.o.,: zapisany w rejestrze przedsiębiorstw w sądzie miejskim w Pradze, sekcja C, wkład 127198, (później tylko jako „IMA-DEKOR s.r.o.“ lub „sprzedawca“).

1.2 OWH określają prawa i obowiązki, umawiających się stron, wynikających z umowy kupna zawartej między przedsiębiorstwem IMA-DEKOR s.r.o. jako sprzedającym na jednej stronie i kupującym na stronie drugiej (później jako kupujący).

1.3 IMA-DEKOR s.r.o. jest przedsiębiorstwem zgodnie z prawem nr. 89/2012 Dz. U. i kodeksem cywilnym.

1.4 Kupującym jest użytkownik detaliczny lub przedsiębiorca. Użytkownikiem jest osoba która niezależnie od swojej działalności handlowej lub niezależnie od wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub z nim prowadzi rozmowy o harakterze handlowym. Jeżeli kupującym jest użytkownik detaliczny, to związki nieopisane w OWH kierują się kodeksem cywilnym nr. 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta. Przedsiębiorcą jest ta osoba która wykonuje, na własny rachunek i odpowiedzialność, zyskową działalność handlową lub w podobnym sposób tworzy zysk. W związku z ochroną konsumenta za przedsiębiorcę uważa się taką osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną czynnością podczas samodzielnego wykonywania swojego zawodu, ewentualnie osoba która reprezentuje przedsiębiorcę. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca to związki nieopisane w OWH kierują się kodeksem cywilnym.

1.5 Prawa i obowiązki kupującego-konsumenta zgodnie z aktualnym prawem są inne niż prawa i obowiązki kupującego-przedsiębiorcy. W przypadku gdy jakieś punkty OWH wiążą się tylko z osobą kupującego-konsumenta lub kupującego-przedsiębiorcy, są w takim przypadku oznaczone jako konsument lub przedsiębiorca.

II. Umowa kupna

2.1 Prezentacja towaru przez sprzedającego na stronach sklepu internetowego ma tylko charakter informacyjny i nie jest ofertą kierującą do zawarcia umowy kupna w zgodzie z § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.

2.2 Kupujący składa ofertę zakupu towaru w wyniku zamówienia towaru ale umowa kupna zawarta jest dopiero wówczas gdy sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia i jego realizację.

2.3 Kupujący, poprzez odesłanie zamówienia stwierdza że zapoznał się z tymi OWH, w spospób dostateczny był informowany o kosztach zapakowania towaru i jego odesłaniem oraz z warunkami płatności, miał możliwość się z nimi zapoznać, zapoznał się z nimi i z nimi się zgadza.

2.4 Sprzedający ma prawo anulować zamówienie lub jego część przed zawarciem umowy kupna, w sytuacji jeżeli towar już się nie produkuje, nie dostarcza lub w wyraźny sposób zmieniła się cena dostarczanego towaru. Jeżeli kupujący zapłacił część lub całą kwotę za zamówiony towar, to będą mu zwrócone środki finansowe na rachunek bankowy z którego przyszły, lub na podany adres i wówczas nie dojdzie do zawarcia umowy kupna.

2.5 Zawartą umowę (łącznie z umówioną ceną) można zmienić lub unieważnić tylko na podstawie umowy zainteresowanych stron lub na podstawie powodów związanych z prawem.

2.6 Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu kupujący może skontrolować i zmienić dane, które do zamówienia kupujący włożył, wiąże się to z korekturą błędów powstałych w zamówieniu w ciągu wpisywania danych. Kupujący odeśle zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Odesłać zamówienie".

2.7 W przypadku, gdy kupującemu wraz z zakupem jest zaoferowany towar za darmo (prezent), to mówimy wówczas o darowiźnie, nie są z nim związane jakiekolwiek prawa konsumenta.

2.8 Kupujący zgadza się z wykorzystaniem środków komunikacyjnych na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty powstałe u kupującego przy wykorzystaniu środków komunikacyjnych na odległość związane z zawarciem umowy kupna (opłaty za połączenie internetowe, opłaty za połączenia telefoniczne) płaci sam kupujący.

Towar możecie zwrócić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru (dotyczy tylko konsumentów). Wystarczy gdy go w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach wyślecie z powrotem wraz z informacją, że zgodnie z § 1829 odstępujecie od umowy kupna nr. (numer waszej faktury). Przed odesłaniem towaru należy wysłać pisemnie reklamacje na info@i. Zapłaconą kwotę zwrócimy wam na rachunek oszczędnościowy, dlatego prosimy o podanie numeru rachunku osczędnościowego na który wam wyślemy zapłaconą kwotę. Kompletny towar wysyłajcie w opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie na adres:

  • Wymagane dane do załatwienia reklamacji
  • Numer faktury która była użyta do zapłaty za towar.
  • Powód do reklamcji (opis wady towaru itd.).
  • Fotografie uszkodzonego towaru i paczki w jakiej był doręczony.
  • Kompletnie reklamowany towar (nie tylko jego uszkodzoną część) wysyłajcie w opakowaniu broniącym jego uszkodzeniu na adres: Do reklamacji nam też napiszcie jakie rozwiązanie jest dla was najlepsze. Możecie wybrać z trzech możliwości: Zwrot pieniędzy (w takim przypadku załączcie numer rachunku oszczędnościowego), Wymiana towaru ( nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować wymianę, ale zrobimy wszystko abyśmy załatwili produkt w 100% stanie), Rabat (w przypadku gdy uszkodzony lub niefunkcjonalny towar sobie zostawicie, zaoferujemy wam rabat). Informacje o reklamcji przekażemy kupującemu jak najszybciej, najpóźniej do 3 dni od jej fizycznego otrzymania. O wyniku reklamacji będziemy was informować telefonicznie lub e-mailem. Reklamację nie można podawać telefonicznie! Towar który będzie wysłany do nas bez wyświetlenia będziemy odsyłać z powrotem. Prezentacja towaru przez sprzedającego na stronach sklepu internetowego ma tylko charakter informacyjny i nie jest ofertą kierującą do zawarcia umowy kupna w zgodzie z § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.

III. Konto użytkownika

3.1 Na podstawie registracji kupującego wykonanej na stronie internetowej sklepu internetowego może kupujący zalogować się do swojego interfajsu użytkownika. Z swojego interfajsu użytkownika może użytkownik zamawiać towar (później jako „konto użytkownika“). W przypadku, gdy interfajs sieciowy to umożliwia, może kupujący zamawiać towar wprost z interfajsu sieciowego sklepu.

3.2 Podczas registracji na stronie internetowej i podczas zamawiania towaru, kupujący jest zobowiązany do podawania właściwych i prawdziwych danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji swych danych jeżeli powstała jakakolwiek w nich zmiana. Dane podane przez użytkownika w koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru sprzedający uważa za właściwe.

3.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Kupujący jest zobowiązany zachować tajemnicę w związku z informacjami o jego danych dostępowych do konta użytkownika.

3.4 Kupujący nie ma prawo umożliwiać osobom trzecim do korzystania z konta użytkownika.

3.5 Sprzedający może usunąć konto użytkownika kupującego, w przypadku gdy kupujący nie wykorzystywał przez okres jednego roku konto użytkownika, w przypadku gdy kupujący nie dotrzymał umowy o koncie użytkownika lub gdy kupujący naruszył swoje zobowiązania dotyczące umowy kupna (łącznie z OWH).

3.6 Kupujący jest świadomy tego że konto użytkownika nie musí być dostępne przez cały czas, przerwy mogą wynikać z konieczności prac serwisowych i konserwacyjnych hardwarowego i softwarowego wyposażenia sprzedającego, ew. koniecznością prac serwisowych i konserwacyjnych hardwarowego i softwarowego wyposażenia osób trzecich.

IV. Warunki płatnicze

4.1 Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności za towar: w gotówce w siedzibie sprzedającego, na adresie Pražská 298, Brandýs nad Labem, Republika Czeska (ten sposób płatności jest bez opłaty); w gotówce za pomocą sprzedaży wysyłkowej w miejsce określonym przez kupującego w zamówieniu (cena za sprzedaż wysyłkową jest regulowana i zależna od sposobu transportu); bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedającego nr. 717474/5500, prowadzony w instytucji bankowej Raiffeisenbank (później jako „rachunek sprzedającego“; ten sposób płatności jest bez opłaty).

4.2 Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną sprzedaży i ewentualne koszty związane z pakowaniem i dostarczeniem towaru w wysokości podanej w umowie kupna.

4.3 W przypadku płatności gotówkowej kwotę za towar należy zapłacić przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem kwotę za towar należa zapłacić do 14 dni od dnia zawarcia umowy, obowiązek kupującego jest spełniony w momencie dostarczenia wymaganej kwoty na konto sprzedającego. Postanowienia § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie wykorzystuje się.

4.4 Ewentualne rabaty z ceny towaru zaoferowane przez sprzedającego kupującemu nie można wzajemnie kombinować, jeżeli sprzedający nie zdecyduje inaczej.

4.5 Jeżeli jest to w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli jest taka regulacja prawnicza to na podstawie umowy kupna sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy – fakturę wystawi sprzedający kupującemu po zapłaceniu kwoty za zamówiony towar. Faktura będzie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego. Sprzedawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

4.6 Towar do chwili pełnego zapłacenia i przyjęcia pozostaje majątkiem sprzedającego.

V. Warunki dostawy towaru

5.1 Aktualny cennik i sposoby dostarczenia towaru są tutaj:

5.2 Jeżeli sprzedający ma odesłać towar kupującemu, to przekaże towar kupującemu-przedsiębiorcy poprzez przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi i w ten sposób umożliwia wykorzystanie praw konsumenta związanych z dostarczeniem towaru u przewoźnika. Sprzedający przekaże towar użytkownikowi detalicznemu dopiero w chwili gdy mu go przekaże przewoźnik.

5.3 W przypadku, gdy z winy kupującego towar jest doręczany wielokrotnie lub innym sposobem niż było podane w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany zapłacić wszystkie koszty związane z wielokrotnym dostarczaniem towaru, ewentualnie koszty związane z doręczeniem towaru w inny sposób niż było podane w zamówieniu.

5.4 Podczas przejmowania towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do kontroli jakości opakowania towaru, w przypadku znalezienia jakichkolwiek wad należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika i spisać protokół z podaniem wad opakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania świadczącego o nieoprawnionym naruszeniu przesyłki kupujący nie musi przejąć taką przesyłkę. Na podstawie registracji kupującego wykonanej na stronie internetowej sklepu internetowego może kupujący zalogować się do swojego interfajsu użytkownika. Z swojego interfajsu użytkownika może użytkownik zamawiać towar (później jako „konto użytkownika“). W przypadku, gdy interfajs sieciowy to umożliwia, może kupujący zamawiać towar wprost z interfajsu sieciowego sklepu.

VI. Prawa wynikające z niewłaściwej realizacji zamówienia

6.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w związku z prawem wynikającym z niewłaściwego wykonania kierują się aktualnymi przepisami prawa (głównie § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

6.2 Rzecz jest wadliwa jeżeli nie ma właściwości określonych w umowie kupna. za wadę uważa się i wady w rzeczach koniecznych do używania rzeczy.

6.3 Niebezpieczeństwo szkody przechodzi na kupującego poprzez przyjęcie rzeczy w siedzibie sprzedającego, lub w przypadku wysłania rzeczy do kupującego-użytkownika poprzez przyjęcie rzeczy od przewoźnika i do kupującego-przedsiębiorcy przekazaniem pierwszemu przewoźnikowi w celu dostarczenia towaru dla kupującego-przedsiębiorcy. To samo dotyczy sytuacji gdy, kupujący nie przejmie rzecz, pomimo tego że sprzedający umożliwił mu z niej korzystanie.

6.4 W jak najszybszym czasie kupujący rzecz obejrzy w celu sprawdzenia właściwości i ilości rzeczy, kupujący sprawdzi techniczny stan rzeczy.

6.5 Prawo kupującego wynikające z niewłaściwej realizacji zamówienia, wychodzi z założenia że rzecz ma wady, istnieje ryzyko powstania szkody które było w chwili otrzymania rzeczy lub wady mogą pojawić się później. Prawo kupującego zakłada że wada może pojawić się i później jeżeli powstała z tego powodu że sprzedający nie spełnił swoich obowiązków.

6.6 W wyniku opóźnienia strony z przyjęciem rzeczy powstaje drugiej stronie prawo, po wcześniejszym ostrzeżeniu strony, do sprzedaży rzeczy po wcześniejszym poinformowaniu strony. Rzecz może być sprzedana i wtedy gdy strona dłuży z zapłaceniem za zamówienie - jest to warunkiem dostarczenia towaru.

6.7 Wada na rzeczy, powstała po zakupie przez kupującego, nie ma wpływ na jego obowiązek do zapłacenia ustalonej ceny, z wyjątkiem gdy sprzedający spowodował szkodę w wyniku nie dotrzymania swoich obowiązków.

6.8 Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że rzecz przy przyjęciu nie ma wady. Kupującemu-użytkownikowi gwarantuje szczególnie że w okresie gdy konsument rzecz przyjął, miała rzecz właściwości które były ustalone. Jeżeli nie ma opisu właściwości rzeczy dlatego że je nie opisał sprzedający ani producent albo które kupujący oczekiwał w związku z typem rzeczy i na podstawie reklamy nimi przedstawianej, rzecz ma zastosowanie do celu w jakim podaje producent albo w jakim się standartowo używa. Rzecz odpowiada jakości albo wykonanemu modelu według umowy, jeżeli była jakość albo wykonanie określone według ustalonego wzoru lub modelu, jest rzecz w odpowiadającej ilości lub wielkości i rzecz odpowiada przepisom prawnym, pojawi się wada w ciągu sześciu miesięcy od daty przyjęcia towaru rozumie się że rzecz była wadna już przy jej dostarczeniu.

6.9 Jeżeli rzecz nie ma właściwości w sensie punktu 6.8 OWH może kupujący-użytkownik wymagać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, pod warunkiem że nie są te wymagania wygórowane, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy to kupujący-użytkownik może wymagać tylko wymianę wadliwego elementu; jeżeli nie jest to możliwe to może odstąpić od umowy kupna. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne to typu wady, szczególnie usunięcie wady bez zbytecznej czasowej zwłoki, kupujący-użytkownik ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostarczenia nowej rzeczy, lub wymianę elementów ma kupujący-użytkownik i w przypadku usuwalnej wady, jeżeli rzecz nie może w pełni wykorzystywać z powodu powtórnego powstania wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim przypadku konsument-użytkownik może odstąpić od umowy kupna. Jeżeli kupujący-użytkownik nie odstąpi od umowy kupna lub niewykorzysta prawo do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, do wymiany jej elementów lub na naprawę rzeczy, może poprosić o udzielenie adekwatnego rabatu. Kupujący-użytkownik ma prawo do adekwatnego rabatu i w przypadku, gdy sprzedający nie może mu dostarczyć rzecz bez wad, wymienić jej element lub rzecz naprawić, też w przypadku gdy sprzedający nie jest w stanie rzecz naprawić w określonym czasie albo gdy załatwienie naprawy rzeczy by spowodowało duże komplikacje użytkownikowi.

6.10 Kupujący-użytkownik ma prawo do reklamacji towaru w okresie 24 miesięcy od dnia przyjęcia rzeczy, jeżeli nie jest to podane inaczej; powyższa gwarancja nie dotyczy: rzeczy które są prodawane po niższej cenie z względu na wadę i z powodu wady cena rzeczy była obniżona; na zużycie rzeczy gdy ich wykorzystanie wynika z normalnego użytkowania; użytej rzeczy ze względu na wadę odpowiadającą typowemu użyciu lub zużyciu, którą rzecz miała przy przejęciu przez kupującego; lub wypływa to z typu rzeczy.

6.11 W przypadku towarów konsumpcyjnych (np. kosmetyka, produkty drogeryjne itp) ma prawo do reklamacji w ciągu 24 miesięcy tylko w tym przypadku gdy na opakowaniu nie ma wyznaczonej daty trwałości produktu, w takim przypadku okres gwarancyjny jest skrócony do dnia trwanliwości towaru podanego na opakowaniu towaru.

6.12 Kupujący nie ma prawo do reklamacji jeżeli o wadzie wiedział w chwili zakupu rzeczy, lub sam spowodował powstanie wady.

6.13 Jeżeli rzecz ma wadę, sprzedający wie o niej, i sprzedaje rzecz za niższą cenę to, kupujący w przypadku reklamacji, nie ma prawo na wymianę rzeczy ale na adekwatny rabat.

6.14 Jeżeli reklamacja jest naruszeniem umowy kupna, kupujący-przedsiębiorca ma prawo: a) na usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dodaniem brakującej rzeczy jeżeli to w związku z wadą nie jest wygórowane, jeżeli jednak wada dotyczy tylko części rzeczy to możliwa jest wymiana tylko określonego elementu rzeczy. Jeżeli kupujący-przedsiębiorca wymaga natychmiastowego usunięcia wady rzeczy to ma na to prawo; b) na usunięcie wady rzeczy poprzez jej naprawę; c) na adekwatny rabat z ceny towaru; lub d) odstąpienie od umowy kupna. Kupujący-przedsiębiorca przekaże informacje sprzedającemu jakie możliwość wybrał przy zgłoszeniu wady. Wybraną możliwość nie może kupujący-przedsiębiorca zmienić bez zgody sprzedającego; z wyjątkiem sytuacji gdy wybrano możliwość naprawy rzeczy która następnie okaże się nienaprawialna. Jeżeli sprzedający nie usunie reklamowane wady w określonym terminie lub zgłosi kupującemu-przedsiębiorcy że rzeczy nie naprawi, może kupujący-przedsiębiorca zamiast usunięcia wady żądać adekwatny rabat z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy kupna.

6.15 Jeżeli kupujący-przedsiębiorca nie wykorzysta swoje prawa w określonym czasie ma prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy (patrz punkt niżej).

6.16 Jeżeli prawo na reklamacje jest niewielkim naruszeniem umowy kupna, to kupujący-przedsiębiorca ma prawo do usunięcia wady, lub do adekwatnego rabatu z ceny zakupu towaru. Do chwili gdy kupujący-przedsiębiorca niewykorzysta swoje prawo do rabatu z ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, może sprzedający dostarczyć to, co brakuje, lub usunie wadę zgodnie z prawem. Inne wady może sprzedający usunąć według swojego wyboru, naprawą lub wymianą rzeczy. Jeżeli sprzedający nieusunie wady w określonym czasie lub wadę nie chce usunąć, może kupujący przyjąć rabat z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Wybraną możliwość nie może kupujący-przedsiębiorca zmienić bez zgody sprzedającego.

VII. Prawo kupującego-użytkownika do odstąpienia od umowy

7.1 Jeżeli umowa kupna została zawarta za pośrednictwem środków komunikacyjnych na odległość (w sklepie internetowym), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru (w przypadku, gdy umowa kupna dotyczy kilku rzeczy lub zamówienie rozdzielone jest na kilka przesyłek to okres 14 dni liczy się od dnia otrzymania ostatniej przesyłki). Odstąpienie od umowy kupna musí być sprzedającemu odesłane do terminu określonego w powyższym zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy umowa zostaje anulowana i obie strony związane umową są zobowiązane zwrócić sobie wszystko to co na podstawie umowy zyskały.

7.2 W przypadku gdy konsument chce według wcześniejszego punktu odstąpić od umowy w okresie 14 dni, kontaktuje sprzedającego i pisemnie poda informacje że odstępuje od umowy, którą dostatecznie identyfikuje, na przykład poprzez podanie numeru zamówienia i daty zakupu, należy podać numer rachunku bankowego w celu zwrotu pieniędzy przez sprzedającego, jeżeli sobie życzy zwrot pieniędzy tym sposobem.

7.3 Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu towar, który zyskał na podstawie anulowanej umowy, łącznie z  dodatkowym wyposażeniem. Koszty związane z przesłaniem towaru sprzedawcy ponosi kupujący. Umowa darowizny między sprzedającym i kupującym jest zawarta z tym warunkiem że jeżeli dojdzie do anulowania umowy kupna w ciągu 14 dni zostanie i anulowana umowa darowizny. Konsument jest świadomy tego że jeżeli wraz z przesyłką otrzymał prezenty to jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu zamówionego towaru wraz z prezentami i wszystkim co nabył w związku z umową kupna. W przypadku, gdy te wartości nie zostaną zwrócone będą rozumiane jako bezpodstawne wzbogacenie konsumenta. Jeżeli nie jest możliwe wydanie przedmiotów związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem konsumenta, ma sprzedający prawo do wypłaty adekwatnej do wartości wolnorynkowej prezentów. W przypadku odstąpienia od umowy darowizny nie anuluje się umowa kupna i umowy są, z tego punktu widzenia, regulowane oddzielnie.

7.4 Jeżeli konsument odstąpi od umowy, przedsiębiorca bez zwłoki zwróci mu pieniądze w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (warunkiem jest otrzymanie zwróconego towaru od klienta lub potwierdzenie o jego odesłaniu), wszystkie środki finansowe które od niego przyjął na podstawie umowy kupna, łącznie z kosztami na dostarczenie przesyłki które na podstawie umowy przyjął, takim samym sposobem. Przedsiębiorca zwróci konsumentowi środki finansowe innym sposobem na życzenie konsumenta jeżeli w związku z tym nie poniesie dodatkowe koszty. Jeżeli konsument wybrał inny, niż najtańszy sposób transportu który przedsiębiorca oferuje, zwróci przedsiębiorca konsumentowi koszty na dostarczenie towaru w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia towaru.

7.5 Konsument w przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, musí sprzedającemu do 14 od odstąpienia od umowy przekazać wszystko co zyskał na podstawie umowy kupna. Jeżeli nie jest to możliwe (np. w międzyczasie był towar zniszczony lub skonsumowany), musí konsument zwrócić środki finansowe jako ekwiwalent tego, co już nie może być zwrócone. Jeżeli zwrócony towar jest uszkodzony tylko częściowo to sprzedający może żądać od konsumenta odszkodowanie i o tą kwotę zostanie zmniejszona zwrócona cena zakupu towaru. Sprzedający jest zobowiązany w takim przypadku, udowodnić powstałą szkodę. Sprzedający zwróci konsumentowi cenę obniżoną o wartość szkody. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli: a) o zaoferowaniu usług, jeżeli za jego wcześniejszą zgodą i przed upłynięciem okresu do odstąpienia od umowy przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta o tym że w takim przypadku nie ma prawo do a)odstąpienia od umowy, b) o dostarczeniu towaru lub usługi, gdy ich cena zależy od wychyleń rynku finansowego niezależnie od dobrej woli przedsiębiorcy a do których może dojść w ciągu okresu anulowania umowy, c) o dostarczaniu napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po upłynięciu okresu trzydziestu dni i ich cena jest zależna od wychyleń rynku finansowego niezależnie od dobrej woli przedsiębiorcy, d) o dostarczaniu towaru który był przygotowany według życzenia konsumenta lub dla niego, e) o dostarczaniu towaru, który szybko się psuje ale i towaru który był mieszany z innym towarem bez możliwości ponownego rozdzielenia, f) o naprawie lub pracach serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych, w miejscu określonych przez konsumenta, na jego żądanie; nie dotyczy w przypadku następnie wykonanych innych niż określonych napraw lub dostarczenia innych wymaganych części zamiennych, g) o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął i z higienicznych powodów nie można włożyć ponownie produkt do opakowania, h) o dostarczeniu dźwiękowego lub obrazowego nagrania lub programu komputerowego, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone, i) o dostarczeniu gazet, periodyków i czasopism, j) o zakwaterowaniu, transporcie, stołowaniu lub wykorzystaniu wolnego czasu jeżeli przedsiębiorca oferuje te usługi w określonym terminie, k) o zawieraniu umów na podstawie licytacji publicznej według prawa regulującego licytacje, lub l) o dostarczeniu treści cyfrowych, jeżeli nie był dostarczony na nośniku materialnym i był dostarczony z wcześniejszą zgodą konsumenta przed upłynięciem okresu do odstąpienia od umowy i przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta o tym że w takim przypadku nie ma prawo do odstąpienia od umowy. Prawa wynikające z niewłaściwej realizacji zamówienia

VIII. Rozstrzyganie sporów

8.1 Wszystkie spory między sprzedającym i kupującym rozwiązują sądy powszechne.

8.2 Kupujący, który jest konsumentem, według prawa nr. 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, w aktualnym brzmieniu, ma prawo do postępowania pozasądowego dla rozstrzygania sporów konsumenckich lub z umowy o oferowaniu służb. Jednostką która jest uprawniona do postępowania pozasądowego jest czeska inspekcja handlowa. Konkretniejsze informacje są dostępne na stronie internetowej www.coi.cz.

8.3 Pozasądowe postępowanie sporu konsumenckiego rozpoczyna się wyłącznie na prośbę konsumenta, i to tylko w przypadku, gdy konsument nie umiał rozwiązać problem z sprzedającym. Podanie może konsument podać do 1 roku, od dnia gdy u sprzedawcy po raz pierwszy wykorzystał prawo, które jest przedmiotem sporu.

8.4 Konsument ma prawo do rozpoczęcia postępowania pozasądowego online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5 Przed przystąpieniem do postępowania pozasądowego sprzedający zaleca wcześniejsze kontaktowanie sprzedającego w celu wyjaśnienia powstałej sytuacji, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej skodova@ima-dekor.com.

8.6 Procedura ta nie jest mediacją według prawa nr. 202/2012 Dz. U., o mediacji, w aktualnym brzmieniu ani arbitrażem według prawa nr. 216/1994 Dz. U., o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych, w aktualnym brzmieniu, i jego wykorzystanie nie wpływa na prawo zwrócenia się z swoim problemem do czeskiej inspekcji handlowej lub do sądu. Jeżeli umowa kupna została zawarta za pośrednictwem środków komunikacyjnych na odległość (w sklepie internetowym), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru (w przypadku, gdy umowa kupna dotyczy kilku rzeczy lub zamówienie rozdzielone jest na kilka przesyłek to okres 14 dni liczy się od dnia otrzymania ostatniej przesyłki). Odstąpienie od umowy kupna musí być sprzedającemu odesłane do terminu określonego w powyższym zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy umowa zostaje anulowana i obie strony związane umową są zobowiązane zwrócić sobie wszystko to co na podstawie umowy zyskały.

Ochrona danych osobowych

9.1 Informacje o kupującch są schowane u sprzedającego zgodnie z aktualnym prawem Republiki Czeskiej, szczególnie z prawem nr. 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych, zgodnie z brzmieniem późniejszych dodatków i rozporządzeń. Kupujący, wraz z zawarciem umowy zgadza się z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych w bazie danych sprzedającego po efektywnym napełnieniu umowy, i to aż do terminu odwołania zgody z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez kupującego.

9.2 Kupujący ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich zmiany i wszystkich innych praw do tych danych wynikających z prawa Republiki Czeskiej. Dane osobowe na żądanie kupującego można usunąć z bazy danych. Dane osobowe kupującego są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Dane osobowe kupującego sprzedający nie udostępnia osobom trzecim. Wyjątkiem są tylko zewnętrzne przedsiębiorstwa transportowe, które otrzymują minimalną ilość danych osobowych, tylko takie aby byli zdolni dostarczyć przesyłkę kupującemu.

9.3 Wszystkie umowy pozostają w archiwum sprzedającego, tylko w formie elektronicznej i dostępne są tylko właścicielowi sklepu internetowego. Jeżeli umowa kupna została zawarta za pośrednictwem środków komunikacyjnych na odległość (w sklepie internetowym), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od przyjęcia towaru (w przypadku, gdy umowa kupna dotyczy kilku rzeczy lub zamówienie rozdzielone jest na kilka przesyłek to okres 14 dni liczy się od dnia otrzymania ostatniej przesyłki). Odstąpienie od umowy kupna musí być sprzedającemu odesłane do terminu określonego w powyższym zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy umowa zostaje anulowana i obie strony związane umową są zobowiązane zwrócić sobie wszystko to co na podstawie umowy zyskały.

Postanowienia końcowe

10.1 Sprzedawca ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowe. Kontrolę handlową w ramach swoich uprawnień wykonuje urząd ds. zezwoleń handlowych. Dozór nad ochroną danych osobowych wykonuje urząd ds. ochrony danych osobowych. Czeska inspekcja handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie dozór i nad dotrzymywaniem prawa nr. 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.

10.2 OWH są ważne i aktualne w dniu zawarcia umowy kupna na stronach internetowych sprzedającego. Zamówienie konsumenta po potwierdzeniu ma charakter zawartej umowy między kupującym i sprzedającym, później jest archiwizowana w celu spełnienia warunków umowy i jej ewidencji, jej stan jest dostępny kupującemu. Kupujący poprzez wykonanie zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę z otrzmywaniem informacji handlowych.

10.3 Kupujący wyraża zgodę na układaniem do pamięci komputerowej tzw. cookies. W przypadku gdy można dokonać zakupu w sklepie internetowym, bez potrzeby układania tzw. cookies do pamięci komputerowej, może kupujący swoją zgodę kiedykolwiek odwołać.

10.4 Te warunki handlowe umożliwiają konsumentowi ich archiwizację i ich odtwarzanie. W momencie zawarcia umowy kupujący wyraża zgodę z wszystkimi punktami warunków handlowych, w aktualnym brzmieniu, kupujący zgadza się i z podaną ceną jeżeli nie było ustalone inaczej.

10.5 Związki i ewentualne spory które powstaną na podstawie umowy będą rozwiązywane tylko według aktualnego prawa w Republice Czeskiej i będą rozwiązywane odpowiednimi sądami w Republice Czeskiej.

10.6 Umowa jest zawarta w języku czeskim. Jeżeli na życzenie konsumenta powstanie tłumaczenie tekstu umowy to w przypadku sporu, o tłumaczenie pojęć, ważna jest tylko interpretacja umowy w języku czeskim.

10.7 Informacje o świadectwie zgodności dla ceramiki i porcelany: Wszystkie produkty dystrybuowane za pośrednictwem naszej firmy są przeznaczone do kontaktu z żywnością i spełniają wymagania higieniczne ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywa Komisji 2005/31/ES, ogłoszenie ministerstwa zdrowia Republiki Czeskiej nr. 38/2001 Dz. U., dodatek nr. 9.

10.8 Dane kontaktowe sprzedającego: adres korespondencyjny IMA-DEKOR s.r.o.. Te ogólne warunki handlowe (OWH) łącznie z ich dodatkami dostępne są ważne i wykonatelne od 22.4.2016, wcześniejsze warunki handlowe i ich dodatki uważa się za nieważne. Ogólne warunki handlowe dostępne są w siedzibie sprzedającego i na stronach internetowych sklepu internetowego sprzedającego.

Proszę czekać...

Produkt "{{var product.name}}", byl vložen do košíku.Kontynuować zakupy Wyświetl koszyk & sprawdzić

Produkt "{{var product.name}}", byl odebrán z košíku.Kontynuować zakupy
Wyświetl koszyk & sprawdzić